Hỏi Đáp

Sinh hoạt chuyên đề là gì? Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm ?

Sinh hoạt chuyên đề là hoạt động diễn ra mỗi quý được chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt, tổ chức thực hiện và báo cáo lên cấp ủy cấp trên trực tiếp dưới sự theo dõi, chỉ đạo của cấp trên. Các bước sinh hoạt chuyên đề như thế nào? Mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề ra sao? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của Trường Tiểu học Thủ Lệ nhé.

Bạn đang xem: Sinh hoạt chuyên đề là gì? Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm ?

1. Sinh hoạt chuyên đề là gì?

Theo quan điểm mà tác giả đã tổng hợp được từ nhiều nguồn khác nhau thì sinh hoạt chuyên đề được hiểu là “Sinh hoạt chi bộ chuyên đề là một trong các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung. Mục đích của sinh hoạt chuyên đề chính là khắc phục những vấn đề mà đảng viên ngại nói, không nói và sợ nói. Từ đó phát huy tính thần thực hiện dân chủ trong cơ quan. Góp phần phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên. Khuyến khích đảng viên phát biểu nhằm tạo bầu không khí thực sự dân chủ, cởi mở, công tâm, khách quan để mỗi đảng viên mạnh dạn nêu nhận thức của bản thân.”

Như vậy, nhận thức rõ điều này, thời gian qua các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã coi trọng sinh hoạt chi bộ chuyên đề. Tại buổi sinh hoạt này các Đảng viên sẽ đề cập những vấn đề xảy ra trong thời gian gần đây, sau đó đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để việc quản lý và thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn.

2. Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022

Thứ nhất, công tác chuẩn bị

Hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

– Chi bộ phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị bằng văn bản. Đối với chi bộ do điều kiện khó khăn không thể chuẩn bị chuyên đề sinh hoạt bằng văn bản, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cách thức sinh hoạt nhưng phải bảo đảm chất lượng.

– Bí thư chi bộ trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề với đảng viên được phân công. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.

Thứ hai, các bước sinh hoạt chi bộ

Một, mở đầu

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có).

– Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.

– Thông báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không có lý do).

– Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.

Hai, tiến hành sinh hoạt

Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề.

– Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề.

– Các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

– Đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện. Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi đảng viên trong chi bộ (chi bộ đông đảng viên có thể gửi tới tổ đảng) để nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Thứ ba, kết thúc

Bí thư chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên. Kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại.

3. Mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022

KẾ HOẠCH

Sinh hoạt chuyên đề năm 2022

Thực hiện số ….- CV/ĐUCS, ngày ….. tháng … năm 2022 của Đảng ủy …… về việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022,

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW /ngày ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị,

Chi bộ ……. xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2022 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện Nghị quyết………….., ngày ………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở” để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần thực hiện đúng quy trình công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số ……………., ngày ………… của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về sinh hoạt chuyên đề. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia thảo luận các chuyên đề từ đó xác định những điều mình cần thực hiện nhằm góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng chi bộ trở thành đơn vị trong sạch, vững mạnh.

2. Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022

Chuyên đề 1: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ …… trong sạch, vững mạnh.

Nội dung công việc: Xây dựng chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Chuyên đề 2: Thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” của chi bộ …….

Nội dung công việc: Tiếp tục quán triệt tất cả đảng viên, CBVC của đơn vị thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện NQTW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Chuyên đề 3: Xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ ……………. trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Nội dung công việc: Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Chuyên đề 4: Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ ……

Nội dung công việc: Đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ định kỳ; thực hiện quy chế dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ.

III. Phân công chuẩn bị và thời gian thực hiện

TT Nội dung thực hiện Thời gian Người thực hiện Ghi chú
Chuyên đề 1 Quý I
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 1/2022
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 1/2022
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 2/2022
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 2/2022
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 3/2022
Chuyên đề 2 Quý II
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 4/2022
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 4/2022
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 5/2022
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 5/2022
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 6/2022
Chuyên đề 3 Quý III
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 7/2022
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 7/2022
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 8/2022
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 8/2022
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 9/2022
Chuyên đề 4 Quý IV
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 10/2022
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 10/2022
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 11/2022
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 11/2022
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 12/2022

3. Tổ chức thực hiện

Bí thư chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị xây dựng đề cương và tiến hành dự thảo, lấy ý kiến tham gia, thống nhất nội dung các chuyên đề trước khi họp Chi bộ.

Đồng chí bí thư chủ trì sinh hoạt chi bộ, yêu cầu đảng viên thực hiện chuyên đề báo cáo nội dung chuyên đề đã chuẩn bị; định hướng các nội dung để đảng viên Chi bộ tham gia thảo luận tại chi bộ; chuẩn bị nội dung kết luận sinh hoạt chuyên đề.

Các đảng viên chi bộ có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo và chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến theo định hướng của chi bộ tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Bí thư chi bộ xây dựng và thông qua chi bộ kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022 và kịp thời báo cáo về cấp ủy cấp trên theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai; đánh giá, sơ tổng kết việc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề./.

Nếu còn thắc mắc về những quy định khác liên quan đến sinh hoạt chuyên đề, các bạn tham khảo thêm tại chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

    Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

    Chuyên mục: Hỏi Đáp

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Back to top button