Hỏi Đáp

Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó

Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó 2022. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý giáo dục phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và các tiêu chuẩn, điều kiện theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây cùng Trường Tiểu học Thủ Lệ để nắm rõ các quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó trong trường học.

Bạn đang xem: Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó

Hỏi: Tôi xin hỏi về tiêu chuẩn để bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường tiểu học? – Hoàng Ngọc ([email protected]).

Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó
Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó

Nội dung bạn quan tâm, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Việc bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường tiểu học phải tuân thủ theo quy định về việc bổ nhiệm viên chức quản lý (căn cứ theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP).

Ngoài ra, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường tiểu học được bổ nhiệm và công nhận phải đạt tiêu chuẩn quy định tại Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (hiện đang được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT).

Các quy định và tiêu chuẩn cụ thể sẽ được HoaTieu phân tích tại phần dưới đây, mời bạn đọc tham khảo.

1.  Quy định chung về việc bổ nhiệm viên chức quản lý

Tại Điều 44 Nghị định 115/2020/NĐ-CP có quy định chung về việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

– Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. Trường hợp đơn vị mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

– Có hồ sơ, lý lịch cá nhân được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

– Điều kiện về tuổi bổ nhiệm:

 • Viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;
 • Viên chức được đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý mà thời hạn giữ chức vụ dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì tuổi công tác phải đủ một nhiệm kỳ;
 • Viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại điểm a khoản này.

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

– Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Quyền lợi của viên chức được bổ nhiệm vào chức vụ quản lý thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 37 và Khoản 3 Điều 38 Luật Viên chức.

Quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó từng cấp dạy học sẽ được phân tích rõ tại phần 2, phần 3 dưới đây.

2. Điều kiện trở thành hiệu trưởng, hiệu phó trường tiểu học

2.1. Điều kiện trở thành hiệu trưởng trường tiểu học

Hình ảnh minh họa cô hiệu trưởng đánh trống khai giảng
Hình ảnh minh họa cô hiệu trưởng đánh trống khai giảng

Người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng đối với trường công lập hoặc công nhận làm hiệu trưởng đối với trường tư thục cần có các điều kiện sau:

– Phải đạt tiêu chuẩn quy định tại Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (hiện đang được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/07/2018).

– Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên, trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Đã dạy học ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp tiểu học.

Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng trư­ờng tiểu học phải đạt chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.

2.2. Điều kiện trở thành hiệu phó trường tiểu học

Người được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng đối với trường công lập hoặc công nhận là phó hiệu trưởng đối với trường tư thục cần đạt các tiêu chí tương tự điều kiện để trở thành hiệu trưởng trường tiểu học đã nêu tại mục 2.1.

Ngoài ra, người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Phó Hiệu trưởng trường tiểu học phải đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, có năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.

3. Điều kiện trở thành hiệu trưởng, hiệu phó trưởng trường THCS, THPT

Người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng đối với trường công lập hoặc công nhận làm hiệu trưởng đối với trường tư thục, người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm phó hiệu trưởng phải đạt các tiêu chuẩn tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học và theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học gồm:

– Về trình độ đào tạo và thời gian công tác:

+ Phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học;

+ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo ở cấp học cao nhất đối với trường phổ thông có nhiều cấp học;

+ Đã dạy học được ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp học đó.

– Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học phải đạt tiêu chuẩn quy định tại chuẩn hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học theo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (hiện đang được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/07/2018).

Hiệu trưởng phải đạt tiêu chuẩn quy định tại Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Phó Hiệu trưởng phải đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng và đủ năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.

4. Tiêu chí chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông được quy định gồm 18 tiêu chí chia thành 05 nhóm tiêu chuẩn chính tại Chương II Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT bao gồm:

– Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp: Đạo đức nghề nghiệp; Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường; Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân.

– Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường: Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường; Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh; Quản trị nhân sự nhà trường; Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường; Quản trị tài chính nhà trường; Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường; Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường.

– Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục: Xây dựng văn hóa nhà trường; Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường; Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

– Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh; Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường.

– Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin: Sử dụng ngoại ngữ; Ứng dụng công nghệ thông tin.

Trên đây là quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó mới nhất theo pháp luật hiện hành. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật và Văn bản pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

  Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button