Hỏi Đáp

Phân biệt doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Sự khác nhau giữa doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đều là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm tuy nhiên giữa hai loại hình doanh nghiệp này có sự khác biệt. Mời các bạn tham khảo bảng so sánh dưới đây.

Bạn đang xem: Phân biệt doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Phân biệt giữa đại diện và giám hộ

Phân biệt vi bằng và văn bản công chứng

Phân biệt vốn pháp định và vốn điều lệ

Doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Khái niệm

Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 và các quy định khác của pháp luật có liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

Bản chất Là một tổ chức trung gian Bảo hiểm tư vấn cho khách hàng của mình (người tham gia Bảo hiểm) và thu xếp Bảo hiểm cho khách hàng đó.

Hoạt động

+ Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm;

+ Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất;

+ Giám định tổn thất;

+ Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn;

+ Quản lý quỹ và đầu tư vốn;

+ Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm.

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm.

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

Vốn điều lệ

Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm:

+ Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 300 tỷ VNĐ.

+ Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 600 tỷ VNĐ.

+ Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ VNĐ.

+ Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ, sức khỏe hoặc cả hai: 400 tỷ VNĐ.

+ Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 700 tỷ VNĐ.

+ Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 1.100 tỷ VNĐ.

Mức vốn pháp định của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: 4 tỷ VNĐ.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Không có

– Phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vì doanh nghiệp môi giới bảo hiêm thay mặt khách hàng giao dịch với các Công ty bảo hiểm và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.

Hoa hồng môi giới

Không có

Thỏa thuận giữa doanh nghiệp môi gới và doanh nghiệp bán hàng; Không quá 15% phí bảo hiểm thực tế thu được củadoanh nghiệp bán hàng.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button