Hỏi Đáp

5 bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/

Sẽ có 5 bảng lương mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Đây là một trong những nội dung chính về thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Bạn đang xem: 5 bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/

  • 9 điểm mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/9/2021
  • 8 điểm mới về viên chức từ 2021

Bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2022 sẽ được tính theo số tiền cụ thể căn cứ vào vị trí việc làm chứ không dựa vào hệ số lương và mức lương cơ sở như hiện nay.

Theo Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH 2021 thì tới đây sẽ có 5 bảng lương mới áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng sĩ quan. Sau đây là nội dung chi tiết 5 bảng lương mới dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2022. Mời các bạn cùng theo dõi.

Bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay được áp dụng theo quy định của Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 27-NQ/TW từ năm 2022, sẽ có đến 05 bảng lương mới dành cho các đối tượng này. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để nắm được chi tiết thang bảng lương từ năm 2022.

1. 05 bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ theo Kế hoạch hành động từ ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo áp dụng 05 bảng lương mới theo quy định từ 1/7/2022.

Như vậy, nếu như năm 2021, hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tiến hành xây dựng và hoàn thiện, thì trong năm 2022, các bảng lương mới này sẽ áp dụng.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 13 vào ngày 9-10-2020, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến 1-7-2022 thay vì từ năm 2021 như tinh thần của Nghị quyết số 27/NQ-TW .

Căn cứ theo Mục 5, Phần II: Nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch hành động này nêu rõ:

“Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp để thực hiện trong năm 2022 theo lộ trình đã được Hội nghị Trung ương 13 kết luận.”

Theo đó, xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành. Thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Cụ thể 05 bảng lương mới được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) được quy định như sau:

Xây dựng 1 bảng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo:

Xây dựng 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã theo nguyên tắc:

Bảng lương của cán bộ công chức phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị.

(1) Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị:

Giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất;
Giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau;
Mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới.

(2) Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp. Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

Xây dựng 1 bảng lương đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo:

Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;

Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;

Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang:

Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm:

01 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

01 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Áp dụng 03 bảng lương mới cho lực lượng vũ trang.

Bảng lương phải giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay.

2. Cơ cấu tiền lương mới

Căn cứ theo kế hoạch được chỉ đạo thì thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm:

Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương);

Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương);

Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Căn cứ vào kế hoạch và thiết kế cơ cấu tiền lương các đơn vị sẽ thiết kế bảng lương riêng cho đơn vị của mình. Với cơ cấu tiền lương mới sẽ đảm bảo tốt hơn nhu cầu cũng như năng lực của từng đối tượng người lao động.

Trên đây là chia sẻ về 05 bảng lương mới của cán bộ công chức dự kiến được áp dụng trong năm 2022 tới đây.

Tham khảo thêm:

  • Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất
  • Bảng lương theo trình độ đào tạo của giáo viên

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button