Giáo DụcLớp 8

Unit 16 lớp 8 Read – Bài dịch Inventions

Bạn đang xem: Unit 16 lớp 8 Read – Bài dịch Inventions

Bài học Unit 16 Inventions phần Read hướng dẫn các em đọc hiểu nội dung một bài thơ về sự phát minh. 

Match the headings to the verses. (Ghép các tiêu đề với các đoạn thơ.)

Verse 1                 a. Instrument invented by Alexander Graham Bell

Verse 2                 b. Appliances that cook food

Verse 3                 c. Appliances that clean or dry things

Guide to answer

Verse 1 – b) Appliances that cook food.

Verse 2 – c) Appliances that clean or dry things.

Verse 3 – a) Instrument invented by Alexander Graham Bell.

2. Unit 16 Lớp 8 Read Task 2

Fill in each of the gaps in the sentences with one “invention” in the poem. (Điền vào chỗ trống trong những câu dưới đây bằng một “phát minh” trong bài thơ trên.)

a) “Joan, where’s the (1) _______? I want to clean the floor.”

b) Last night I was reading in the bedroom when the (2) _______ rang. It was Ann, an old friend I didn’t see for more than twelve years.

c) A (3) ____________ is a kitchen appliance that automatically washes, rinses, and dries dishes and utensils.

d) “Jane, why don’t you put the meat in the (4) _________ to defrost it?”

e) “Can I borrow your (5) ________? I’ve just washed my hair.”

f) The Romans knew how to toast bread over an open five two thousand years ago. We now toast bread with a (6) ___________ on the table.

Guide to answer

a) “Joan, where’s the (1) vacuum? I want to clean the floor.”

b) Last night I was reading in the bedroom when the (2) telephone rang. It was Ann, an old friend I didn’t see for more than twelve years.

c) A (3) washing machine is a kitchen appliance that automatically washes, rinses, and dries dishes and utensils.

d) “Jane, why don’t you put the meat in the (4) microwave to defrost it?”

e) “Can I borrow your (5) hairdryer? I’ve just washed my hair.”

f) The Romans knew how to toast bread over an open five two thousand years ago. We now toast bread with a (6) toaster on the table.

3. Bài dịch Read Unit 16 Lớp 8

1. Hãy nhìn xem hôm nay tôi đã mua gì ở thị trấn

    Những thứ mới nhất

    Một lò vi ba kêu be-doom!

    Một máy nướng bánh mì kêu lanh canh!

2. Máy hút bụi nổ bình bịch!

    Máy sấy tóc kêu vroom!

    Máy rửa bát sút phích cắm

    Và kêu ầm ĩ rất to!

3. Máy điện thoại cũng tân tiến

    Là cái mới nhất mà tôi đã tìm thấy

    Nó có một cái chuông màu xinh xắn

    Nhưng không phát ra âm thanh.

(Phỏng theo một bài thơ của Martin Lawrence)

Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it.

Papyrus was made from the papyrus reed that grew near the Nile. First, strips of papyrus reed were laid side by side on a large tray. Other strips of reed were then put across these strips. The tray that contained the reeds was then covered with water to help the reeds to stick together. After the strips were stuck in this way, the sheet of papyrus was beaten with a hammer and left to dry in the sun. Finally, the sheet of papyrus was poiished with ivory or a smooth shell in order to remove any roughness.
tray (n): cái khay                         

 • beat (v) đập, nện
 • hammer (n): cái búa                     
 • ivory (n): ngà (voi, v.v.)
 • smooth (adj): nhẵn mịn            
 • roughness (n): sự xù xì

1. Which of the following could be the best title of the passage?

a. How Paper is Made                                                                     b. How to Grow Papyrus Reed

c. How to Make Papyrus                                                                  d. Where did Papyrus Reed Grow?

2. What does the word ‘help’ in line 4 mean?

a. do something useful for somebody        

b. make something easier

c. do something for somebody                                                                                                            

d. let somebody do something

3. Water was used to ______.

a. cover the tray that contained the reeds

b. help the reeds to stick together

c. to polish sheets of papyrus

d. a & b are correct

4. We can replace ‘in order to’ in line 7 with _____.

a. ‘to’                                              

b. ‘so that’                              

c. ‘so as to’                            

d. a&c are correct

5. Which of the following is not true?

a. People used ivory to polish sheets of papyrus.

b. Sheets of papyrus didn’t have to be beaten with

c. Sheets of papyrus were left to dry in the sun.

d. Papyrus was a kind of paper.

Key

1 2 3 4 5
c b d d b

 

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 16 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Read, để củng cố và rèn luyện kĩ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 16 lớp 8 Read

 • Câu 1:

  Exercise 1: Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces.

  An American called Thomas Alva Edison (1)___the first man (2)___sound. In 1878, he invented a machine (3)____a phonograph. The phonograph was a bit (4)___a record player, but it used metal cylinders (5)____discs. Flat discs (records) appeared ten years (6)____.

  Tape recorders first appeared (7)_____the 1930s, but they were large and expensive. Then, in 1963, the Philips Company developed the first cassette. Cassettes are still very popular all (8)_____the world.

  (1)……………….

  • A.
   is
  • B.
   was
  • C.
   to be
  • D.
   a & b
 • Câu 2:

  (2)……………….

  • A.
   record
  • B.
   to record
  • C.
   recording
  • D.
   for recording
 • Câu 3:

  (3)……………….

  • A.
   called
  • B.
   was called
  • C.
   calling
  • D.
   was calling

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Read Unit 16 Lớp 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button