Hỏi Đáp

Trọn bộ biểu mẫu đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT năm

Biểu mẫu đánh giá chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2022 – Trọn bộ các biểu mẫu đánh giá chuẩn giáo viên theo Thông tư 20 mới nhất. trong bài viết này Trường Tiểu học Thủ Lệ xin chia sẻ đến bạn đọc tổng hợp biểu mẫu đánh giá chuẩn giáo viên bao gồm Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Phiếu lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn; Bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn; Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thông… Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

Bạn đang xem: Trọn bộ biểu mẫu đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT năm

 • Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên 2022
 • Thống kê minh chứng chuẩn giáo viên THCS
 • Sửa đổi định mức học sinh, giáo viên/lớp trong năm 2022

Cụ thể, để việc triển khai đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT đúng quy định, hiệu quả, thiết thực, có tác động tích cực đến công tác phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thì ngày 01/10/2018, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và kèm theo Công văn này là Phụ lục II gợi ý các biểu mẫu đánh giá sử dụng trong đánh giá chuẩn giáo viên, cụ thể gồm:

1. Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 2022

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Họ và tên giáo viên ………………………………………………………………………………………………

Trường: …………………………………………………………………………………………………………….

Môn dạy ……………………………. Chủ nhiệm lớp: ………………………………………………………..

Quận/Huyện/Tp,Tx………………. Tỉnh/Thành phố ………………………………………………………..

Hướng dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) các mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T).

Tiêu chí

Kết quả xếp loại

Minh chứng

Đ

K

T

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 11. Tạo dựng mi quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

Tiêu chí 15.ng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

1. Nhận xét (ghi rõ):

– Điểm mạnh: ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Những vấn đề cần cải thiện:………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu: ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Thời gian: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Điều kiện thực hiện:…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Xếp loại kết quả đánh giá1:……………………………………

……….., ngày … tháng… năm ….
Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

______________________

1 – Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức tốt;

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên;

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

– Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

  2. Phiếu lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn

  PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA ĐỒNG NGHIỆP TRONG TỔ CHUYÊN MÔN

  Họ và tên giáo viên (tham gia đánh giá): …………………………………………………………………..

  Trường: …………………………………………………………………………………………………………….

  Bộ môn giảng dạy: ……………………………………………………………………………………………….

  Tổ/nhóm chuyên môn: ………………………………………………………………………………………….

  Quận/Huyện/Tp,Tx…………………………………… Tỉnh/Thành phố ………………………………

  Hướng dẫn:

  Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, đánh giá đồng nghiệp trong tổ bằng cách điền vào kết quả đạt được các mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) vào bảng dưới đây:

  Tiêu chí

  Kết quả đánh giá

  GV
  ……..

  GV
  …….

  GV
  …….

  Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

  Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

  Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

  Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

  Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

  Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

  Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

  Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

  Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

  Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục

  Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

  Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

  Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

  Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

  Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

  Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

  Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

  Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

  Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

  Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

  Xếp loại kết quả đánh giá2: …………………………………

  ……….., ngày … tháng… năm ….
  Người tham gia đánh giá
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  ______________________

  2 – Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức tốt;

  – Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên;

  – Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

  – Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

   3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn

   BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỒNG NGHIỆP TRONG TỔ CHUYÊN MÔN

   – Tổ chuyên môn: …………………………………………………………………………………………………

   – Trường; …………………………………………………………………………………………………………..

   – Quận/Huyện/Tp,Tx ………………………………… Tỉnh/Thành phố ……………………………….

   – Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm) …………………………………………………………………..

   Tiêu chuẩn/Tiêu chí

   Kết quả đánh giá

   Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T)

   GV
   ….

   GV
   ….

   GV
   ….

   GV
   ….

   GV
   ….

   ….

   I. Đánh giá

   Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

   Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

   Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

   Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

   Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

   Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

   Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

   Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

   Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

   Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục

   Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

   Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

   Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng ch ố ng bạo lực học đường

   Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

   Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

   Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

   Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội đ ể thực hiện giáo dục đạo đức, lối s ố ng cho học sinh

   Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng d ng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

   Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

   Tiêu chí 15. Ứ ng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

   II. Ý kiến nhận xét và đánh giá

   – Điểm mạnh:

   – Những vấn đề cần cải thiện:

   – Đề xuất hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

   Xếp loại kết quả đánh giá 3 :

   ……….. , ngày tháng năm 20 ….
   TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

   ______________________

   3 – Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức tốt;

   – Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt mức khá trở lên;

   – Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

   – Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

    4. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thông

     Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

     Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

     Chuyên mục: Hỏi Đáp

     Trả lời

     Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

     Back to top button