Hỏi Đáp

Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân

Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân 2022 được quy định thế nào? Công an nhân dân là lực lượng vũ trang quan trọng bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ. Người công an nhân dân cần đảm bảo các phẩm chất gì trong thời đại hiện nay? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây cùng Trường Tiểu học Thủ Lệ.

Bạn đang xem: Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân

Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân được quy định trong Quyết định 1808/QĐ-BHXH
Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân được quy định trong Quyết định 1808/QĐ-BHXH

1. Phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân

Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân được quy định trong Quyết định 1808/QĐ-BHXH, cụ thể về phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân:

– Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.

– Có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn; Thực sự tiên phong, gương mẫu, có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân

Bên cạnh đó, tiêu chí phẩm chất đạo đức của người Công an nhân dân phải đảm bảo các điều sau:

Có đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị; thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần thân ái, giúp đỡ, có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; biết nghiêm khắc tự phê bình và thành thật trong phê bình đối với đồng chí, đồng đội; trong phê bình không né tránh, không ngại va chạm, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh, không lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng, lành mạnh; nghiêm khắc với bản thân, tự rèn luyện trau dồi đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

2. Phẩm chất chính trị của người Công an nhân dân

Phẩm chất chính trị của người Công an nhân dân theo Quyết định 1808/QĐ-BHXH gồm:

– Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

– Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đối với làm. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Bên cạnh đó, tiêu chí phẩm chất chính trị của người Công an nhân dân còn phải đáp ứng các vấn đề sau:

– Phải có lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ngành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; sẵn sàng phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

– Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ và chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng, nền tảng văn hóa XHCN hết sức thâm độc của các thế lực thù địch, các loại tội phạm theo phương châm hành động “tích cực bảo vệ mình, chủ động tấn công địch”.

3. Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tác phong và lề lối làm việc của công an nhân dân

Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tác phong và lề lối làm việc của công an nhân dân đóng vai trò quan trọng tạo nên hình ảnh đẹp của người CAND trong lòng người dân, khiến nhân dân tin tưởng vào nhà nước vào chế độ.

Do đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống, lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa được quan tâm, chú trọng, tăng cường.

4. Xây dựng đạo đức người Công an nhân dân trong tình hình mới

Trong tình hình mới, xã hội ngày càng phát triển, những hành vi vi phạm pháp luật, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá chính quyền lại ngày càng có những thủ đoạn tinh vi hơn. Trong đó CAND – lực lượng nòng cốt của nhà nước trong dân, có nhiệm vụ đảm bảo trật tự, bình yên cho xã hội, an ninh cho tổ quốc càng cần phải trao dồi kỹ năng nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống để luôn kiên cường, chống phá lại âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch.

Để góp phần xây dựng đạo đức người CAND trong tình hình mới, dưới đây là những nhiệm vụ mà CAND cần làm tốt trong thời gian tới:

Một là, thống nhất về nhận thức, xây dựng đạo đức của người CAND là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài của lực lượng CAND và của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND.

Nhiệm vụ này đặt trong chỉnh thể thống nhất với xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức dựa trên nền tảng của đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của Đảng, của lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời trên cơ sở kế thừa truyền thống đạo đức nhân văn của dân tộc và văn hóa, văn minh nhân loại.

Đây là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải kết hợp đồng bộ giữa định hướng, phương châm với biện pháp, giải pháp đồng bộ, toàn diện từ Trung ương đến cơ sở, từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ với lộ trình, bước đi thích hợp, coi trọng phương pháp giáo dục, thuyết phục, nêu gương.

Giữa “xây” và “chống”, lấy “xây”, lấy phòng ngừa bên trong là chính, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Giữa xây dựng, giáo dục đạo đức cách mạng với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nêu cao ý thức “thượng tôn pháp luật”, tích cực xây dựng, nghiêm chỉnh chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, “phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”.

Hai là, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong CAND, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đây là bài học kinh nghiệm và cũng là nguyên tắc trong hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng CAND luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Ba là, tập trung triển khai lực lượng, biện pháp, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân và trong cán bộ, chiến sĩ, đảng viên CAND.

Phát hiện kịp thời và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, trong công tác, chiến đấu, bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh với cái sai, cái chưa phù hợp.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật, điều lệnh, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa ứng xử trong CAND

Kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Lấy “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” làm mục tiêu rèn luyện, lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu công tác, chiến đấu.

Bốn là, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên CAND cần thường xuyên trau dồi, tự giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực công tác, chiến đấu, coi đó là tiêu chuẩn không thể thiếu trong đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ.

Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu, đi đầu, lời nói đi đôi với việc làm và luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên học tập, noi theo; có biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình để cán bộ, chiến sĩ có sức đề kháng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

Năm là, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND phải đặt sự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của mình dưới sự kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và của nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người CAND trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Là người công an nhân dân cần quan tâm, chăm lo, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, thực sự là người công bộc của nhân dân. Hơn thế nữa, thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân đân, đặc biệt là việc phổ biến pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng cho dân biết, dân bàn, dân làm theo. Có như thế, người dân mới tin yêu vào lực lượng công an nhân dân, đặt niềm tin vào chính quyền nhà nước, Đảng cầm quyền. Có được niềm tin, sự ủng hộ của lực lượng quần chúng nhân dân thì đất nước mới có thể phát triển ngày càng lớn mạnh.

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã cung cấp cho bạn đọc Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức Công an nhân dân. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

  • Bài dự thi Công an xã – Những tấm gương sáng đẹp 2022
  • Chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp Công an 2022
  • Tiêu chuẩn thi Công an của nữ 2022
  • Đi nghĩa vụ công an có được làm công an không?
  • Các ngành Công an tuyển nữ

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button