Hỏi Đáp

Tiêu chí bình chọn đoàn viên xuất sắc

Vào cuối năm, các cơ quan, tổ chức thường tiến hành bình xét đoàn viên nhằm đánh giá được những hoạt động và cống hiến của các đoàn viên trong suốt một năm làm việc. Sau đây là Tiêu chí bình chọn đoàn viên xuất sắc.

Bạn đang xem: Tiêu chí bình chọn đoàn viên xuất sắc

1. Xếp loại đoàn viên là sinh viên

a) Đoàn viên xuất sắc

Đoàn viên được xếp loại xuất sắc nếu đạt được tất cả các tiêu chuẩn sau:

– Chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của nhà trường;

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đoàn viên; thực hiện tốt các nội dung Chương trình Rèn luyện đoàn viên đã đăng ký.

– Gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đoàn, được biểu dương, khen thưởng.

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, hoạt động của Đoàn khoa/Chi đoàn, làm nòng cốt trong các chi hội, CLB, đội, nhóm;

– Xếp loại học tập đạt từ loại Khá trở lên; Xếp loại rèn luyện đạt từ loại Tốt trở lên .

– Thực hiện đầy đủ điều lệ Đoàn, quy chế học sinh, sinh viên; qui định của trường, khoa, lớp; Không vi phạm kỷ luật dưới mọi hình thức.

– Vắng họp lệ 01 lần có phép/học kỳ.

b) Đoàn viên khá

Đoàn viên được xếp loại khá nếu đạt được tất cả các tiêu chuẩn sau:

– Chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của nhà trường;

– Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đoàn viên; Thực hiện tốt ít nhất 01 nội dung đăng ký trong Chương trình rèn luyện đoàn viên.

– Hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao.

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đoàn, các hoạt động của các chi hội, CLB, đội, nhóm và đóng đoàn phí đầy đủ.

– Xếp loại học tập đạt từ loại Khá trở lên; Xếp loại rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên.

– Thực hiện đầy đủ điều lệ Đoàn, quy chế học sinh, sinh viên; qui định của trường, khoa, lớp; Không vi phạm kỷ luật dưới mọi hình thức.

– Vắng họp lệ 02 lần có phép/học kỳ.

c) Đoàn viên trung bình

Đoàn viên được xếp loại trung bình nếu vi phạm 1 trong những điểm sau:

– Chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của nhà trường;

– Có ý thức thực hiện nhiệm vụ của người đoàn viên; đăng ký từ 01 đến 02 nội dung của Chương trình Rèn luyện đoàn viên nhưng chưa thực hiện tốt.

– Hoàn thành công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao.

– Tham gia sinh hoạt Đoàn và các hoạt động của các chi hội, CLB, đội, nhóm không thường xuyên; đóng đoàn phí đầy đủ.

– Bị kỷ luật từ mức độ khiển trách hoặc vi phạm pháp luật giao thông đường bộ (có giấy báo của địa phương gửi về trường).

– Xếp loại học tập đạt từ loại Trung bình trở lên; Xếp loại rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên.

– Vắng họp lệ 01 lần không phép hoặc 02 lần có phép/học kỳ

d) Đoàn viên yếu

Đoàn viên bị xếp loại yếu nếu vi phạm một trong những điểm sau:

– Thiếu ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao, không đăng ký thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên.

– Tham gia sinh hoạt Đoàn và các hoạt động của các chi hội, CLB, đội, nhóm không thường xuyên; đóng đoàn phí không đầy đủ.

– Vi phạm khuyết điểm, chưa có ý thức tự giác kiểm điểm và sửa chữa.

– Việc xếp loại đoàn viên do tập thể chi đoàn xét quyết định (có thể bỏ phiếu kín) sau đó BCH Chi đoàn xem xét và báo cáo lên Liên chi đoàn.

– Xếp loại học tập dưới Trung bình; Xếp loại rèn luyện dưới Trung bình

– Bị kỷ luật từ mức độ cảnh cáo trở lên

– Vắng họp 02 lần không phép hoặc 03 lần có phép/học kỳ.

2. Xếp loại đoàn viên là viên chức

a) Đoàn viên xuất sắc

Đoàn viên được xếp loại xuất sắc nếu:

– Chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của nhà trường;

– Có lập trường tư tưởng vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đoàn các cấp phân công.

– Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trọng năm học.

– Đăng ký và thực hiện tốt cả 02 nội dung Chương trình rèn luyện đoàn viên.

– Họp lệ và đóng đoàn phí đầy đủ (vắng họp lệ không quá 01 lần có phép/ 06 tháng).

– Không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật dưới mọi hình thức.

b) Đoàn viên khá

Đoàn viên được xếp loại khá nếu:

– Chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của nhà trường;

– Tham gia các hoạt động và chấp hành sự phân công, điều động của Đoàn các cấp nhưng chưa có thành tích tiêu biểu.

– Hoàn thành nhiệm vụ viên chức.

– Đăng ký hai nội dung Chương trình rèn luyện đoàn viên nhưng chỉ thực hiện tốt 01 nội dung,

– Đóng đoàn phí đầy đủ, vắng họp lệ 02 lần có phép/06 tháng.

– Không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật dưới mọi hình thức.

c) Đoàn viên trung bình

Đoàn viên được xếp loại trung bình nếu:

– Chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của nhà trường;

– Có tham gia công tác Đoàn nhưng chưa chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức.

– Hoàn thành nhiệm vụ viên chức.

– Đăng ký và thực hiện đạt mức trung bình Chương trình rèn luyện đoàn viên.

– Vắng họp lệ 01 lần không phép hoặc 02 lần có phép/06 tháng.

– Bị kỷ luật ở mức độ khiển trách. Vi phạm pháp luật giao thông đường bộ (có giấy báo của địa phương gởi về trường).

d) Đoàn viên yếu

Đoàn viên được xếp loại yếu nếu:

– Không chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

– Không hoàn thành nhiệm vụ viên chức

– Không đăng ký hoặc có đăng ký nhưng không thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

– Vắng họp 02 lần không phép hoặc 03 lần có phép/06 tháng.

– Bị kỷ luật ở mức độ cảnh cáo trở lên.

Ghi chú: Đối với viên chức được lãnh đạo đơn vị cử đi công tác trùng với lịch họp chi đoàn thì không tính đoàn viên đó vắng họp.

3. Bình xét danh hiệu Đoàn viên ưu tú

Đoàn viên được xét công nhận danh hiệu Đoàn viên ưu tú phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đoàn viên là sinh viên

– Đạo đức tác phong tốt; đoàn kết, quan tâm giúp đỡ bạn bè trong học tập và công tác.

– Là Đoàn viên xuất sắc.

– Xếp loại học tập đạt từ loại Khá trở lên

– Xếp loại rèn luyện đạt từ loại Xuất sắc trở lên

– Chấp hành tốt sự phân công, điều động của Đoàn các cấp.

– Tích cực tham gia phong trào Đoàn, Hội các cấp. Hoàn thành nhiệm vụ hội viên Hội Sinh viên Việt Nam.

– Được khen thưởng từ cấp Đoàn khoa trở lên, có nhiều thành tích được xác nhận của Đoàn khoa, Đoàn trường, Hội Sinh viên trường hoặc đạt được thành tích khác có sự xác nhận.

– Được tập thể tín nhiệm và bình chọn.

b) Đoàn viên là viên chức

– Đạo đức tác phong tốt; đoàn kết, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp và sinh viên.

– Là Đoàn viên xuất sắc.

– Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên.

– Chấp hành tốt sự phân công, điều động của Đoàn các cấp.

– Tích cực tham gia phong trào Đoàn.

– Được khen thưởng từ cấp Liên chi đoàn trở lên; hoặc có nhiều thành tích tiêu biểu được xác nhận của Liên chi Đoàn, Đoàn trường hoặc Hội Sinh viên trường.

– Được tập thể tín nhiệm bình chọn.

Chú ý: Nếu chi đoàn được xếp loại yếu thì không bình xét đoàn viên ưu tú; Nếu chi đoàn được xếp loại trung bình thì các thành viên Ban Chấp hành không được bình xét đoàn viên ưu tú.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Hành chính của phần Hỏi đáp pháp luật.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button