Hỏi Đáp

Tiền thưởng với người lao động tại công ty có vốn Nhà nước

Quy định mới về tiền thưởng với người lao động tại công ty có vốn Nhà nước

Ngày 13/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước trên 50% vốn điều lệ. Theo đó, tiền thưởng và phúc lợi của người lao động làm việc tại những công ty này được xác định cụ thể. Nội dung chi tiết Trường Tiểu học Thủ Lệ mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Tiền thưởng với người lao động tại công ty có vốn Nhà nước

Nghị định 51/2016/NĐ-CP về tiền lương, tiền thưởng người lao động trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ

Nghị định 52/2016/NĐ-CP về tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Nghị định 53/2016/NĐ-CP về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng công ty cổ phần, góp vốn chi phối Nhà nước

Quy định về tiền thưởng

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng tiền thưởng với người lao động tại công ty có vốn Nhà nước

– Phạm vi mà Nghị định 53 điều chỉnh là việc quy định một số nội dung về lao động, tiền lương, tiền thưởng để người đại diện phần vốn nhà nước tham gia, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông hay cuộc họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ.

– Đối tượng áp dụng:

  • Người được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty (sau đây gọi là người đại diện vốn nhà nước).
  • Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước).
  • Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện các quy định tại Nghị định này.

2. Nội dung tiền thưởng với người lao động tại công ty có vốn Nhà nước

Ngày 13/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

Theo đó, tiền thưởng và phúc lợi của người lao động làm việc tại những công ty này được xác định như sau:

  • Nếu lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện.
  • Nếu lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì được trích thêm quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện.
  • Không dùng quỹ khen thưởng của người lao động chi thưởng cho người quản lý công ty trừ khoản thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.
  • Quỹ phúc lợi được dùng để đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, hoặc chi cho các hoạt động phúc lợi của người lao động, bao gồm cả người quản lý công ty.

– Nghị định 53/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/8/2016.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button