Hỏi Đáp

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD Bộ xây dựng ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD Bộ xây dựng ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng

Quy chuẩn xây dựng việt nam QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng do Bộ xây dựng ban hành.

BỘ XÂY DỰNG

QCXDVN 01: 2008/BXD

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD do Viện Quy hoạch đô thị – nông thôn biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3 tháng 4 năm 2008. Quy chuẩn này được soát xét và thay thế phần II, tập I, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG ……………………………………………………………………….6

1.1 Phạm vi áp dụng ………………………………………………………………………………………………..6

1.2 Giải thích từ ngữ ………………………………………………………………………………………………..6

1.3 Khu vực bảo vệ công trình và khoảng cách ly vệ sinh, an toàn …………………………………8

1.4 Yêu cầu đối với công tác quy hoạch xây dựng………………………………………………………. 9

CHƯƠNG II. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN ………………………………………………………………..14

2.1 Quy hoạch không gian vùng ……………………………………………………………………………….14

2.2 Tổ chức không gian trong quy hoạch chung xây dựng đô thị ………………………………….14

2.3 Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị ………………………………………………………………………15

2.4 Quy hoạch các đơn vị ở …………………………………………………………………………………….17

2.5 Quy hoạch hệ thống các công trình dịch vụ đô thị …………………………………………………18

2.6 Quy hoạch cây xanh đô thị …………………………………………………………………………………20

2.7 Quy hoạch khu công nghiệp và kho tàng ……………………………………………………………..21

2.8 Thiết kế đô thị………………………………………………………………………………………………….. 24

2.9 Quy hoạch không gian ngầm ……………………………………………………………………………..32

2.10 Quy hoạch cải tạo các khu vực cũ trong đô thị …………………………………………………..34

2.11 Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn ……………………………………………………..37

CHƯƠNG III. QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT …………………………………………………..42

3.1 Các quy định chung đối với quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật ………………………………………42

3.2 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật vùng ……………………………………………………………………..43

3.3 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đô thị …………………………………………………………………….43

3.4 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật điểm dân cư nông thôn ……………………………………………44

CHƯƠNG IV. QUY HOẠCH GIAO THÔNG……………………………………………………………… 46

4.1 Các quy định chung về quy hoạch giao thông ………………………………………………………46

4.2 Quy hoạch giao thông vùng ……………………………………………………………………………….46

4.3 Quy hoạch giao thông đô thị ………………………………………………………………………………46

4.4 Quy hoạch giao thông điểm dân cư nông thôn …………………………………………………….56

CHƯƠNG V. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC ………………………………………………………………….57

5.1 Khu vực bảo vệ công trình cấp nước ………………………………………………………………….57

5.2 Quy hoạch cấp nước vùng ………………………………………………………………………………..57

5.3 Quy hoạch cấp nước đô thị ……………………………………………………………………………….58

5.4 Quy hoạch cấp nước điểm dân cư nông thôn ………………………………………………………62

CHƯƠNG VI. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI, QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ NGHĨA TRANG ………………………………………………………………………………………………………………..63

6.1 Các quy định chung …………………………………………………………………………………………63

6.2 Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang vùng ……………………….69

6.3 Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang đô thị ………………………69

6.4 Quy hoạch thoát nước, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang điểm dân cư nông thôn ……70

CHƯƠNG VII. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN ………………………………………………………………….71

7.1 Các yêu cầu đối với qui hoạch cấp điện ……………………………………………………………..71

7.2 Quy hoạch cấp điện vùng …………………………………………………………………………………71

7.3 Quy hoạch cấp điện đô thị ………………………………………………………………………………..72

7.4 Quy hoạch cấp điện điểm dân cư nông thôn ……………………………………………………….76

PHỤ LỤC ……………………………………………………………………………………………………………..80

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng đất đai được Trường Tiểu học Thủ Lệ cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCXDVN 01: 2008/BXD
QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Vietnam Building Code.
Regional and Urban Planning and Rural Residental Planning
NỘI 2008

2
VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ XÂY DỰNG
QCXDVN 01: 2008/BXD
QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
QUY HOẠCH XÂY DỰNG
NỘI 2008

3
VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD do Viện
Quy hoạch đô thị nông thôn biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ
trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-
BXD ngày 3 tháng 4 m 2008. Quy chuẩn này được soát xét thay
thế phần II, tập I, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm
theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button