Hỏi Đáp

Nhiệm vụ của Đảng viên ở địa phương

Nhiệm vụ của Đảng viên ở địa phương. Đảng viên có những nhiệm vụ gì tại nơi cư trú? Đảng viên là những người vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, giữ những nhiệm vụ nhất định. Cùng Trường Tiểu học Thủ Lệ tìm hiểu nhé

Bạn đang xem: Nhiệm vụ của Đảng viên ở địa phương

1. Nhiệm vụ của Đảng viên ở địa phương

Tại địa phương nơi cư trú, đảng viên có những nhiệm vụ sau theo điều 2 Quy định 213-QĐ/TW

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

4. Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

6. Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

7. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2 Quy định này với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá đảng viên hằng năm. Kịp thời báo cáo với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác.

2. Quy định về nơi sinh hoạt của đảng viên

Quy định về nơi sinh hoạt của đảng viên

Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang (gọi tắt là đảng viên đang công tác) thực hiện việc sinh hoạt đảng tại nơi làm việc.

Đảng viên muốn chuyển sinh hoạt đảng thực hiện thủ tục thế nào?

Chuyển sinh hoạt đảng gồm có 03 loại:

 • Chuyển sinh hoạt đảng chính thức.
 • Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời.
 • Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ.

Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng được thực hiện như sau:

2. 1. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức (Cắt đảng số khỏi đảng bộ)

1.1. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ở trong nước:

a)  Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang một đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài; đảng viên đi công tác biệt phái hoặc đến làm hợp đồng không thời hạn từ 12 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hội quần chúng, thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

Ở những nơi có tổ chức đảng: Được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến TCCS đảng nơi đảng viên đến làm việc hoặc nơi cư trú lâu dài.

Ở những nơi chưa có tổ chức đảng: Nếu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp… ở quá xa nơi đảng viên thường trú, thì được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ nơi đảng viên tạm trú. Trường hợp đảng viên đến làm việc ở gần nơi thường trú, thì đảng viên vẫn sinh hoạt ở đảng bộ cũ.

Đảng viên là học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường ở trong nước mà chưa có nơi nhận làm việc thì đảng ủy nhà trường có thể để đảng viên sinh hoạt ở đảng bộ nhà trường trong 12 tháng (hoặc chuyển sinh hoạt đảng về tổ chức đảng nơi cư trú theo đề nghị của đảng viên.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức gồm:

 • Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (loại 10 ô).
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, chuyển công tác, nghỉ hưu, đi học, tốt nghiệp ra Trường (đối với sinh viên pho to Bằng tốt nghiệp), hoặc thôi việc.
 • Thẻ đảng viên.
 • Mục lục tài liệu trong hồ sơ đảng viên, có xác nhận của cấp uỷ cơ sở.
 • Hồ sơ đảng viên (có bổ sung quá trình công tác đến thời điểm chuyển đi trong lý lịch đảng viên ).
 • Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường.
 • Trích Biên bản cuộc họp Chi bộ ở thời điểm chuyển sinh hoạt.
 • Bản kiểm điểm, phân loại đảng viên hàng năm (của 05 năm gần nhất); phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm; kế hoạch đăng ký học tập Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Sổ Liên hệ,….

1.2. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài:

Đối tượng: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức (cắt đảng số ở đảng bộ) đối với những đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho đi thăm người thân… ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên.

Nếu ở nước ngoài đã có TCCS đảng: Đảng uỷ cấp trên cơ sở tiến hành chuyển sinh hoạt đảng chính thức như thủ tục ở trong nước, giới thiệu đảng viên đến Ban Cán sự đảng ngoài nước để thực hiện tiếp thủ tục.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra nước ngoài như hồ sơ chuyển đảng chính thức ở trong nước.

2.2 Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời (không cắt đảng số)

Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ở trong nước:

Đối tượng: Đối với đảng viên đi công tác, học tập, làm việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, thay đổi nơi trú ở trong nước; đảng viên là cán bộ công nhân viên ở các doanh nghiệp, là xã viên các hợp tác xã vì không có việc làm phải về nơi cư trú nghỉ chờ việc làm… trong thời gian 3 tháng đến dưới 12 tháng; đảng viên được cử đi học ở các trường trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng, sau đó lại trở về đơn vị cũ.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời gồm:

 • Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô)
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên chuyển đi công tác, hoặc học tập…
 • Thẻ đảng viên.
 • Bản tự kiểm điểm quá trình học tập, công tác của đảng viên có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường.
 • Trích Biên bản cuộc họp Chi bộ ở tháng chuyển sinh hoạt cho đảng viên.

2.3 Chuyển sinh hoạt đảng nội bộ

Khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng từ chi bộ này sang chi bộ khác trong cùng một đảng bộ cơ sở, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt kiểm tra, viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ (loại 5 ô, mẫu 03) giới thiệu lên đảng ủy cơ sở.

Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết ô số 3 chuyển cho chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.

Chi ủy chi bộ nơi đảng viên đến sinh hoạt kiểm tra, viết ô số 5 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt, sau đó chuyển giấy sinh hoạt này lên đảng ủy cơ sở lưu giữ trong hồ sơ đảng viên.

Về thủ tục gồm có: Quyết định của cấp có thẩm quyền về điều động, chuyển công tác, nghỉ hưu, đi học, tốt nghiệp ra Trường hoặc thôi việc (đối với sinh viên pho to Bằng tốt nghiệp).

Bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt của đảng viên, có nhận xét của cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy Trường.

Trích Biên bản cuộc họp Chi bộ ở thời điểm chuyển sinh hoạt.

Bản kiểm điểm, phân loại đảng viên hàng năm (của 05 năm gần nhất); phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm; kế hoạch đăng ký học tập Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Sổ Liên hệ,….

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã gửi đến bạn đọc những nhiệm vụ của Đảng viên ở địa phương. Đảng viên phải nắm chắc các nhiệm vụ của mình để thực hiện tốt và hoàn thành những nhiệm vụ đó. Nhất là trong thời đại ngày nay, diễn biến hòa bình có sự phát triển phức tạp với nhiều thành phần xuyên tạc, kích động phản động thường tung những thông tin thất thiệt trong dân chúng thì trách nhiệm của người đảng viên lại cần được chú trọng. Mỗi người đảng viên phải là một tấm gương sáng để những người khác học tập, qua đó tin tưởng hơn vào đường lối của Đảng.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

  Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button