Hỏi Đáp

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động diễn ra hàng tháng. Nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề được quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề

Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Đây làm ột trong những hoạt động của tập thể toàn thể đảng viên quan trọng, để bàn bạc và thảo luận đưa ra quyết định về giải pháp hoặc chủ trương nào trong xây dựng Đảng và chi bộ. Tuy nhiên cách thức thực hiện nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề không phải ai cũng nắm được, cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé.

I. Cách thực hiện sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ theo Hướng dẫn số 12

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Về phía cấp ủy:

Tại cuộc họp Chi bộ tháng 1, Bí thư Chi bộ quán triệt nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về sinh hoạt chuyên đề đối với từng cấp ủy cơ sở. Chi bộ thống nhất lên kế hoạch, căn cứ đặc điểm, tình hình hoạt động của Chi bộ, nhiệm vụ chính trị được giao để lựa chọn chủ đề sinh hoạt cho 4 quý trong năm.

Ví dụ chi bộ lựa chọn chuyên đề: Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm chủ đề sinh hoạt Chi bộ Quý 2 năm 2020. Bước chuẩn bị tiếp theo sau khi lựa chọn chủ đề sinh hoạt, chi bộ thống nhất đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề trên vào cuộc họp chi bộ vào tháng 6. Để sinh hoạt chuyên đề có chất lượng, thiết thực, hiệu quả, ngay từ đầu quý 2, Cấp ủy cần tập trung vào các công việc như sau:

1. Phân công đồng chí Bí thư, phó Bí thư nghiên cứu nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy các cấp trên, cụ thể là: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “5 xây”, “3 chống”, triển khai Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy về phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể ở cơ quan, đơn vị và khả thi cao để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng ở các TCCS đảng.

Lưu ý, trên tinh thần nội dung các văn bản chỉ đạo, cấp ủy khái quát theo hướng: Dựa trên tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh tích hợp các nội dung “5 xây” “3 chống”, “Thành phố 4 An”. Như vậy có 3 nhóm chủ đề:

– Chủ đề 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh (theo Chỉ thị 05): Tích hợp với “5 xây” “3 chống”, “Thành phố 4 An”.

Cụ thể tích hợp như sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng,…Trong hệ thống tư tưởng đó, đạo đức cách mạng; về xây dựng Đảng tích hợp với nội dung “5 xây”: tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu trong thực thi công vụ; “3 chống”: chống quan liêu; chống bệnh hình thức; chống tiêu cực.

– Chủ đề 2: đạo đức Hồ Chí Minh (theo Chỉ thị 05): Tích hợp với “5 xây” “3 chống”, “Thành phố 4 An” tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,..

– Chủ đề 3: phong cách Hồ Chí Minh (theo Chỉ thị 05): Tích hợp với “5 xây” “3 chống”, “Thành phố 4 An” phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,…

Sau mỗi chủ đề về tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ chí Minh theo Chỉ thị 05 như trên, Chi bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. Từ đó, liên hệ cụ thể với tinh thần, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong thực tế để dễ nhớ, dễ hiểu và dễ khắc sâu.

2. Quán triệt đến toàn Chi bộ tinh thần chỉ đạo trong văn bản của Đảng ủy các cấp về nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “5 xây”, “3 chống”, triển khai Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”. Trong đó tập trung vào chủ đề Trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng.

Lưu ý: – Cách thức quán triệt các nội dung trong các văn bản trên tùy mỗi chi bộ lựa chọn phù hợp với đặc điểm ngành nghề, công việc của đảng viên trong Chi bộ. Có thể Cấp ủy đọc, khái quát nội dung chính, phổ biến lại cho đảng viên tại cuộc họp Chi bộ hoặc photo tài liệu gửi để đảng viên tự nghiên cứu;

– Yêu cầu mỗi đảng viên tự liên hệ với bản thân để xây dựng kế hoạch thực hiện.

3. Cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai nội dung, hướng dẫn cách thức thảo luận trong sinh hoạt chuyên đề Trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng. Cụ thể gồm các bước như sau:

– Bước 1: Cấp ủy xây dựng kết cấu nội dung thảo luận thành các chủ đề nhỏ. Tùy theo tính chất nhiệm vụ của mỗi Chi bộ để cấp ủy cụ thể hóa chủ đề trên. Ví dụ:

– Mục đích của tự phê bình và phê bình đối với cá nhân, đối với tập thể (Chi bộ, đơn vị) theo đồng chí là gì?

Gợi ý: + Đối với cá nhân, tự phê bình và phê bình có ý nghĩa rất quan trọng. Mỗi người không tự thấy hết khuyết điểm, hạn chế của mình, muốn tiến bộ thì rất cần sự góp ý phê bình của đồng chí, đồng nghiệp để bản thân tự hoàn thiện.

+ Đối với tập thể (chi bộ, cơ quan, đơn vị): tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên và đúng đắn sẽ giúp tập thể ngày một phát triển vững mạnh.

– Phương pháp, biện pháp phê bình như thế nào cho hiệu quả?

Gợi ý:

+ Đúng nơi, đúng lúc, cụ thể;

+ Chỉ ra, góp ý hướng khắc phục cho đồng chí, đồng nghiệp

+ Phê bình công việc, không xúc phạm, làm tổn thương người khác

– Biện pháp phê bình: tự soi vào người khác để tự rút kinh nghiệm, làm thường xuyên, liên tục, lắng nghe với tinh thần chân thành, cầu thị.

– Phương châm phê bình và tự phê bình:

Gợi ý: Rộng lượng với người, nghiêm khắc với mình, trên cơ sở tình đồng chí yêu thương lẫn nhau, đóng góp để xây dựng tập thể. Bởi vì, từng cá nhân mạnh mới có tập thể mạnh và ngược lại chỉ trong một tập thể vững mạnh về mọi mặt thì từng cá nhân với có môi trường, điều kiện tốt để phát triển được.

Trung thực với Đảng: Vì sao cần trung thực? Biểu hiện của đức tính trung thực ở đảng viên nói chung và cụ thể là đảng viên trong cơ quan, đơn vị của đồng chí? Ý nghĩa của đức tính trung thực trong sự nghiệp cách mạng nói chung và trong cơ quan, đơn vị đồng chí?

– Bước 2: Cấp ủy phổ biến đến từng đảng viên các nội dung và gợi ý thảo luận trên. Từng đảng viên, tùy theo mức độ quan tâm, gắn với nhiệm vụ của mình để lựa chọn hoặc chi bộ phân công mỗi đảng viên (nếu chi bộ ít đảng viên) hoặc 2-3 đồng chí chuẩn bị ý kiến thảo luận về một chủ đề. Mỗi ý kiến thảo luận phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề cần đạt tới các yêu cầu sau:

– Thời gian trình bày: 4-7 phút (tùy chi bộ, nhưng không quá 10 phút/ý kiến)

– Kết cấu ý kiến phát biểu (tham luận): Mỗi ý kiến phát biểu về chủ đề đã lựa chọn/ được phân công xoay quanh 4 ý cơ bản như sau:

Một là, Vì sao chọn chủ đề này? (ý nghĩa, sự cần thiết của chủ đề trong bối cảnh hiện nay của Đảng ta, của Đảng bộ, của chi bộ và của bản thân mỗi đảng viên nhằm khắc phục căn bản những yếu kém, phát huy những ưu điểm để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh vào ý nghĩa nào tùy thuộc vào nhận thức của mỗi đồng chí trước vấn đề được lựa chọn.).

Hai là, nội dung của chủ đề là gì? (ví dụ: bàn về phương pháp phê bình hiệu quả:

+ Đúng nơi, đúng lúc, cụ thể;

+ Chỉ ra, góp ý hướng khắc phục cho đồng chí, đồng nghiệp

+ Phê bình công việc, không xúc phạm, làm tổn thương người khác

– Biện pháp phê bình: tự soi vào người khác để tự rút kinh nghiệm, làm thường xuyên, liên tục, lắng nghe với tinh thần chân thành, cầu thị.

Ba là, vận dụng phương pháp phê bình hiệu quả vào thực tiễn công tác và sinh hoạt của bản thân. Từ đó nêu ra nhận xét/ tự đánh giá lâu nay mình làm tốt chưa, thường xuyên chưa? Nguyên nhân vì sao? Trong đó, chỉ ra nguyên nhân chủ quan (nhận thức đầy đủ hay chưa, thói quen, tâm lý, sự nỗ lực, quyết tâm cao hay chưa?…) là gì? Nguyên nhân khách quan (môi trường tập thể, cơ chế, tác động của lãnh đạo, sự nêu gương,…). Nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, nhưng nguyên nhân khách quan là quan trọng.

Bốn là, biện pháp, giải pháp, kiến nghị, đề xuất để mỗi đồng chí, chi bộ hình thành hoặc nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng.

– Biện pháp và kiến nghị đề xuất (nếu có) của đảng viên: Nội dung thực hiện, thời gian hoàn thành

– Giải pháp và kiến nghị đề xuất (nếu có) của Chi bộ: Nội dung thực hiện, thời gian hoàn thành.

Bước 3: Để đảm bảo buổi sinh hoạt chuyên đề đạt kết quả, tại cuộc họp chi bộ tháng 5 (trước 1 tháng) tùy điều kiện, đặc điểm ngành nghề của đơn vị mà Cấp ủy kiểm tra sự chuẩn bị ý kiến phát biểu theo 4 nội dung đã được phổ biến như trên, để đảm bảo ý kiến phát biểu có trọng tâm, súc tích, tránh gây lãng phí thời gian của chi bộ.

2. Về phía đảng viên:

Để sinh hoạt chuyên đề có chất lượng, từ những hiểu biết về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đặc biệt tìm hiểu tấm gương, phong cách của Người về về nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII, với tinh thần “5 xây” “3 chống”, chủ trường “4 an’ của Thành phố, mỗi đồng chí:

– Tự liên hệ vào thực tiễn, quá trình hoạt động, sinh hoạt hàng ngày để tự đánh giá, tự nhận rõ ưu, hạn chế của bản thân về trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng.

– Vận dụng vào vị trí công tác hiện tại của mình, tự xây dựng kế hoạch để thực hiện, sửa chữa khuyết điểm.

– Đề xuất ý kiến để góp phần thúc đẩy tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng trong chi bộ, cơ quan, đơn vị.

II. TIẾN HÀNH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng.

1. Bí thư chi bộ:

– Nêu mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ buổi sinh hoạt:

+ Về mục đích:

+ Về yêu cầu:

Yêu cầu về thời gian: phát biểu từ 4-7 phút/ ý kiến

Yêu cầu về nội dung: Nêu chủ đề sẽ phát biểu, triển khai theo 4 ý:

+ Về nội dung: Làm rõ chủ đề nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng.

+ Về hình thức trình bày ý kiến: Phát biểu, lồng kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Cách thảo luận: Từng đồng chí phát biểu ý kiến về chủ đề mình chuẩn bị, xong thảo luận hoặc từng chủ đề có sự bổ sung, trao đổi lại của đồng chí khác trong chi bộ ngay sau từng ý kiến.

+ Bí thư chi bộ khái quát lại các ý kiến sau khi hết thảo luận trước khi chuyển sang chủ đề khác.

2. Bí thư chi bộ mời ý kiến phát biểu bổ sung, hoặc trao đổi lại của đồng chí khác trong chi bộ về chủ đề vừa trình bày.

3. Kết thúc thảo luận: Đồng chí Bí thư trình bày nội dung đã khái quát từ ý kiến phát biểu trong quá trình thảo luận. Nội dung khái quát cũng theo 4 vấn đề như ban đầu./.

II. Sinh hoạt chi bộ

1. Công tác chuẩn bị và các bước sinh hoạt chi bộ

1.1. Công tác chuẩn bị

a) Đối với sinh hoạt thường kỳ

– Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết (nếu có) hoặc dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt.

– Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có).

– Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi chi bộ. Chi bộ có điều kiện gửi trước tài liệu sinh hoạt cho đảng viên để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến.

b) Đối với sinh hoạt chuyên đề

– Hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

– Chi bộ phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị bằng văn bản. Đối với chi bộ do điều kiện khó khăn không thể chuẩn bị chuyên đề sinh hoạt bằng văn bản, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cách thức sinh hoạt nhưng phải bảo đảm chất lượng.

– Bí thư chi bộ trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề với đảng viên được phân công. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.

1.2. Các bước sinh hoạt chi bộ

a) Mở đầu

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có).

– Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.

– Thông báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không có lý do).

– Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.

b) Tiến hành sinh hoạt

(1) Đối với sinh hoạt thường kỳ

– Bí thư chi bộ báo cáo nội dung sinh hoạt đã được chi ủy chuẩn bị và gợi ý thảo luận.

– Đảng viên phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ; tự phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; góp ý, phê bình đối với đảng viên trong chi bộ.

– Bí thư chi bộ cung cấp thông tin và định hướng để làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.

(2) Đối với sinh hoạt chuyên đề

– Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề.

– Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề.

– Các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

– Đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện. Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi đảng viên trong chi bộ (chi bộ đông đảng viên có thể gửi tới tổ đảng) để nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

c) Kết thúc

(1) Đối với sinh hoạt thường kỳ

Bí thư chi bộ thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

– Tổng hợp các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt; những ý kiến tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện nội dung sinh hoạt chi bộ; phân công nhiệm vụ cho đảng viên và quy định thời gian hoàn thành.

– Định hướng tư tưởng đối với đảng viên; giải quyết hoặc phản ánh với cấp có thẩm quyền về tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên.

– Thông qua nghị quyết hoặc kết luận.

– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt.

– Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.

(2) Đối với sinh hoạt chuyên đề

Bí thư chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên. Kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại.

2. Nội dung sinh hoạt chi bộ

2.1. Đối với sinh hoạt thường kỳ

Căn cứ Điều lệ Đảng, định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hằng tháng chi bộ sinh hoạt gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Về công tác chính trị, tư tưởng

– Lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi.

– Thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp cần phổ biến đến chi bộ.

– Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên.

b) Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

– Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục.

– Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Đảng viên, nhất là người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; về chống chạy chức, chạy quyền và chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng.

– Kết quả lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội.

– Xác định nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

2.2. Đối với sinh hoạt chuyên đề

Căn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm vấn đề sau:

– Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.

– Về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

– Về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

– Về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ.

– Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ.

– Về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên.

– Những nội dung khác theo đặc điểm của từng loại hình chi bộ.

3. Khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Một số tiêu chí khung để làm cơ sở ban hành tiêu chí đánh giá một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ đạt chất lượng gồm:

3.1. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ

Đảng viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ trên 85% và không có đảng viên vắng mặt không có lý do hoặc đảng viên vắng mặt có lý do quá 03 lần liên tiếp trong năm (trừ trường hợp được miễn công tác, sinh hoạt đảng theo quy định và đảng viên trong lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt).

3.2. Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ

– Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị nội dung sinh hoạt.

– Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) trước khi sinh hoạt chi bộ.

– Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị đúng, đủ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; xác định được nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề mới nổi lên có tính cấp bách ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Xây dựng dự thảo nghị quyết của chi bộ.

3.3. Tổ chức sinh hoạt chi bộ

– Thời điểm tổ chức sinh hoạt đúng quy định của cấp ủy có thẩm quyền.

– Thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định. Phương pháp điều hành của người chủ trì linh hoạt, hiệu quả.

– Có biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảng viên không thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm hoặc có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có).

– Có nhiều đảng viên tham gia phát biểu ý kiến.

– Thời gian sinh hoạt chi bộ: Phải bảo đảm từ 90 phút trở lên. Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảm thời gian tối thiểu 120 phút. Đối với chi bộ có quá ít đảng viên thì cấp ủy có thẩm quyền quy định cụ thể thời gian sinh hoạt.

– Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi sinh hoạt và được lưu giữ, bảo quản lâu dài để làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho đảng viên.

3.4. Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng

– Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.

– Chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình.

– Sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Cương quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.

3.5. Kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ

Kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ được lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

III. Sinh hoạt chuyên đề

Về sinh hoạt chuyên đề, Hướng dẫn 12 này cũng quy định về công tác chuẩn bị cùng các bước thực hiện chuyên đề. Cụ thể:

1. Công tác chuẩn bị sinh hoạt chuyên đề

Việc sinh hoạt chuyên đề được chi bộ thực hiện hằng năm. Khi đó, chi bộ phân công Đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị bằng văn bản. Nếu không có điều kiện chuẩn bị bằng văn bản thì vẫn phải đảm bảo chất lượng.

Đồng thời, bí thư sẽ trao đổi về nội dung, mục đích, yêu cầu, phương pháp thực hiện chuyên đề với Đảng viên được phân công. Sau đó, chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông qua dự thảo chuyên đề và gửi cho Đảng viên trước khi sinh hoạt.

2. Các bước sinh hoạt chi bộ

Sinh hoạt chuyên đề cũng như sinh hoạt hàng tháng đều được thực hiện theo 03 bước: Mở đầu, tiến hành sinh hoạt và kết thúc.

Trong đó, bước mở đầu của sinh hoạt chuyên đề cũng thực hiện những công việc như khi sinh hoạt hàng tháng gồm: Tuyên bố lý do, cử thư ký ghi biên bản, thông báo tình hình Đảng viên…

Riêng bước tiến hành sinh hoạt, việc sinh hoạt chuyên đề được thực hiện gồm các nội dung sau đây:

– Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề.

– Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề.

– Các Đảng viên phát biểu và nêu tác dụng của chuyên đề với bản thân; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề…

– Sau khi tiếp thu, hoàn thiện dự thảo thì chuyên đề được gửi lại cho Đảng viên trong chi bộ nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp. Trong đó, ít nhất mỗi quý một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm nội dung sau đây:

 • Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, Đảng viên.
 • Về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ.
 • Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa ở địa phương, cơ quan, đơn vị…

Đặc biệt: Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Nếu khó khăn về thời gian, địa điểm thì có thể kết hợp nhưng bắt buộc phải thực hiện lần lượt: Sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại.

IV. Một số câu hỏi liên quan đến sinh hoạt chi bộ

1. Kịch bản sinh hoạt chi bộ hàng tháng

Sinh hoạt chi bộ hàng tháng sẽ được diễn ra ít nhất là 90 phút trong một lần sinh hoạt. Kịch bản sinh hoạt chi bộ hàng tháng sẽ tiến hành qua những công tác sau:

 • Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ: bí thư và phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, sau đó họp chi uỷ để để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá về kết quả công tác tháng trước và dự kiến công tác tháng sau, thống nhất nội dung cần trao đổi; cuối cùng là thông báo địa điểm, thời gian và nội dung đến các đảng viên, cấp uỷ viên cấp trên theo dõi chi bộ.
 • Tiếp đến là kịch bản công tác sinh hoạt được thực hiện như mục 1.2 về các bước sinh hoạt chi bộ thường kỳ bao gồm mở đầu, sinh hoạt và kết thúc.

Như vậy kịch bản công tác sinh hoạt chi bộ hàng tháng là những công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, được tổ chức định kỳ hàng tháng đối với các chi bộ nhằm đánh giá những hoạt động chi bộ trong tháng đó và đưa ra những phương hướng cho tháng mới. Trong đó những công tác trên cần đạt yêu cầu về tổ chức sinh hoạt chi bộ ở mục 3.3.

2. Cách viết chuyên đề sinh hoạt chi bộ như thế nào?

Chuyên đề sinh hoạt chi bộ khi viết cần tuân thủ những nội dung cốt yếu theo như nội dung tại mục 2.2 về nội dung sinh hoạt chuyên đề. Ngoài ra các viết chuyên đề cho sinh hoạt chi bộ sẽ được viết theo bố cục như sau:

 • Thứ nhất là nêu cao sự cần thiết của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh.
 • Thứ hai là đánh giá những những mặt tốt và mặt chưa tốt liên quan đến nội dung chuyên đề mà chi bộ đã làm được và chưa làm được.
 • Thứ ba là đề xuất những biện pháp giúp khắc phục những vấn đề liên quan đến nội dung mà chi bộ chưa làm tốt.
 • Thứ tư là đưa ra một số câu hỏi gợi ý để tập trung thảo luận chuyên đề.

Lưu ý khi chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề: lựa chọn những nội dung chuyên đề mà chi bộ có nhiều điểm đáng phê bình để xây dựng những biện pháp khắc phục cho chi bộ. Khi lựa chọn chuyên đề sinh hoạt nên chọn một nội dung cụ thể để phân tích sâu và đưa ra giải pháp thiết thực giúp chi bộ đi lên.

Như vậy việc viết nội dung chuyên đề sinh hoạt cần có sự đánh giá tổng quan của một vấn đề và đưa ra chính xác những yếu kém mà chi bộ chưa làm được để khắc phục thực tế nhất, không để tình trạng yếu kém kéo dài.

Trên đây là hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề. Nếu còn thắc mắc về những quy định khác liên quan đến Đảng viên, các bạn tham khảo thêm tại chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

 • Hướng dẫn viết lý lịch Đảng viên mới nhất
 • Điều kiện kết nạp Đảng viên 2022

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button