Hỏi Đáp

Chế độ bãi ngang đối với giáo viên

Chế độ bãi ngang đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định như thế nào? Trường Tiểu học Thủ Lệ mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết để biết thêm về các đối tượng được áp dụng và mức hưởng chế độ bãi ngang hiện nay là bao nhiêu.

Bạn đang xem: Chế độ bãi ngang đối với giáo viên

  Chế độ bãi ngang là gì?

  Chế độ bãi ngang là chế độ quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc thuộc vùng bãi ngang ven biển có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định của Nhà nước.

  Chế độ bãi ngang đối với cán bộ, công chức, viên chức

  Đối tượng nào được hưởng chính sách bãi ngang

  1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

  2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

  3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

  Mức phụ cấp thu hút đối với người được hưởng chính sách bãi ngang

  Mức phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

  2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

  a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

  b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  Danh sách các xã bãi ngang ven biển hải đảo 2016-2020

  Viên chức công tác tại vùng bãi ngang, ven biển ĐBKK được hưởng phụ cấp thu hút

  Tôi hiện là 1 nhân viên đang công tác tại trường học thuộc tỉnh Bến Tre. Năm 2013, địa bàn xã nơi tôi công tác được công nhận là xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 539/QĐ-TTg và Quyết định số 1049/QĐ-TTg của Chính phủ.

  Căn cứ theo 2 Quyết định trên, nhân viên chúng tôi được hưởng phụ cấp thu hút 70% theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP từ năm 2013.

  Cho đến nay xã tôi công tác vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, kể từ năm 2016, toàn bộ nhân viên (văn thư, y tế, kế toán, thư viện, bảo vệ) thuộc xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh không được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP như những năm trước nữa (2013 – 2015). Xin hỏi, như vậy là đúng hay sai?

  * Trả lời:

  Theo Điểm b, Khoản 2 Điều 1 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP, quy định: Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định này.

  Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định trên quy định: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

  Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

  Như vậy, theo các quy định nêu trên và nếu đúng như nơi các bạn đang công tác vẫn thuộc vùng bãi ngang ven biển có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì các bạn vẫn thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút.

  Vì vậy, theo chúng tôi cách tốt nhất là bạn nên đề nghị UBND huyện giải thích thỏa đáng về việc vì sao kể từ năm 2016, các bạn lại không được hưởng phụ cấp này.

  Phụ cấp đối với cán bộ công chức làm việc ở khu vực bãi ngang ven biển

  Phụ cấp đối với cán bộ công chức làm việc ở khu vực bãi ngang ven biển. Phụ cấp đối với người làm việc trong khu vực bãi ngang.

  Tóm tắt câu hỏi:

  Em hiện là Công an thường trực xã Tiên Long – Châu Thành – Bến Tre, xã em đang chờ quyết định của Trung ương về việc xét xã bãi ngang năm 2017, nếu năm 2017 xã em được xã bãi ngang thì em có được hưởng phụ cấp như mọi người không?

  Trả lời:

  1. Cơ sở pháp lý

  Nghị định 116/2010 NĐ-CP

  2. Nội dung tư vấn

  Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 116/2010 NĐ-CP quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn:

  “b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;”

  Các đối tượng được hưởng phụ cấp quy định tại Điều 2 Nghị định 116/2010 NĐ-CP:

  “Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

  1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

  2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

  3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

  Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

  Như vậy, trong trường hợp này bạn là công an thường trực xã bãi ngang thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp theo quy định trên.

  Căn cứ Điều 4 Nghị định 116/2010 NĐ-CP quy định mức phụ cấp:

  “1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

  Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

  a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

  b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

  Từ quy định trên có thể thấy đủ điều kiện được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

  Phụ cấp cho nhà giáo điều động về xã bãi ngang ven biển

  Trước đây tôi là giáo viên công tác tại xã nghèo và tôi đã hưởng đủ chế độ phụ cấp (theo Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP), nay tôi được điều động về công tác ở xã bãi ngang.

  Vậy Tôi có được hưởng phụ cấp thu hút nữa không?

  * Trả lời:

  Theo Khoản 2 Điều 2 Văn bản số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT “Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn“, quy định: Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định này bao gồm: Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa; Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

  Còn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 – Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

  – Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định như sau:

  – Tính từ ngày nhận quyết định đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến sau khi Nghị định này có hiệu lực;

  – Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

  Tính từ ngày được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CPngày 9/7/2001 của Chính phủ đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ.

  Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, nếu đúng là bạn tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền điều động về xã bãi ngang (là vùng bãi ngang ven biển được Nhà nước công nhận) theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Văn bản này, thì bạn sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút là 70% theo quy định hiện.

  Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

  Chuyên mục: Hỏi Đáp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button