Hỏi Đáp

Các danh hiệu thi đua của giáo viên

Các danh hiệu thi đua của giáo viên gồm những danh hiệu gì? Việc thi đua, khen thưởng giáo viên được tiến hành như thế nào, dựa trên những tiêu chuẩn gì?

Bạn đang xem: Các danh hiệu thi đua của giáo viên

1. Các danh hiệu thi đua của giáo viên

Danh hiệu thi đua của giáo viên gồm các danh hiệu sau:

1.1 Danh hiệu thi đua giáo viên Lao động tiên tiến

Theo quy định tại Luật thi đua, khen thưởng 2013, danh hiệu Lao động tiên tiến được trao cho các giáo viên khi đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;
 • Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;
 • Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;
 • Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

Một số trường hợp đáng chú ý khác: Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

Thời gian nghỉ thai sản theo, quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ);

Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét quyết định và được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận.

Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

1.2 Danh hiệu thi đua giáo viên Chiến sĩ thi đua cơ sở

Các danh hiệu thi đua của giáo viên

Theo quy định tại Luật thi đua, khen thưởng 2013, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được trao cho các giáo viên khi đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu “Lao động tiên tiến”
 • Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận

Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Tại Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, “Cờ thi đua của Chính phủ”, Bằng khen của Bộ trưởng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các hạng: Tập thể, cá nhân được đề nghị xét khen thưởng phải có số phiếu đồng ý đạt tỷ lệ từ 70% trở lên trên tổng số thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng cấp cơ sở và Hội đồng Thi đua – khen thưởng ngành Giáo dục.

1.3 Danh hiệu thi đua giáo viên Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

Theo quy định tại Luật thi đua, khen thưởng 2013, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ được trao cho các giáo viên khi đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
 • Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương do người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận. Sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, công nhận.

1.4 Danh hiệu thi đua giáo viên Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Theo quy định tại Luật thi đua, khen thưởng 2013, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc được trao cho các giáo viên khi đáp ứng tiêu chí sau:

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.”

2. Hướng dẫn thi đua khen thưởng

Hướng dẫn thi đua khen thưởng được quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP:

2.1 Hình thức tổ chức thi đua

 • Thi đua thường xuyên:

Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đối tượng thi đua thường xuyên là các cá nhân trong một tập thể, các tập thể trong cùng một cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc tương đồng nhau.

 • Thi đua theo đợt:

Thi đua theo theo đợt (chuyên đề) là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm hoặc một lĩnh vực cần tập trung được xác định trong khoảng thời gian nhất định để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chỉ phát động thi đua theo đợt khi đã xác định rõ thời gian mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu, nội dung và giải pháp.

2.2 Nội dung tổ chức phong trào thi đua

Nội dung tổ chức phong trào thi đua gồm các điều sau:

1. Xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua; trên cơ sở đó đề ra các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể. Việc xác định nội dung và chỉ tiêu thi đua phải khoa học, phù hợp với thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và có tính khả thi.

2. Căn cứ đặc điểm, tính chất công tác, lao động, nghề nghiệp, phạm vi và đối tượng tham gia thi đua để đề ra nội dung, hình thức tổ chức phát động thi đua cho phù hợp. Coi trọng việc tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của đợt thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của quần chúng.

3. Triển khai các biện pháp tổ chức vận động quần chúng tham gia phong trào thi đua và theo dõi quá trình tổ chức thực hiện. Tổ chức chỉ đạo điểm để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề ra các biện pháp khắc phục để chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua và lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến đã lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

3. Xét thi đua khen thưởng cuối năm

Để biết rõ thêm về việc xét thi đua khen thưởng cuối năm, mời các bạn tham khảo bài: Hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng

Trên đây, Trường Tiểu học Thủ Lệ đã gửi đến bạn đọc Các danh hiệu thi đua của giáo viên. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Dân sự, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

 • Vợ có được thừa kế tài sản riêng của chồng không?
 • Cách xác định tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân.
 • Sổ hồng chung cư có thời hạn không?
 • Thủ tục sang tên sổ hồng chung cư bố mẹ cho con
 • Thủ tục sang tên sổ hồng chung cư
 • Giãn cách xã hội có giao nhận hàng được không?

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button