• Đoàn Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0900000000
  • Email:
   van@gmail.com
 • Đặng Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0900000000
  • Email:
   lien@gmail.com
 • Trần Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - KTCM khối 1
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0900000000
  • Email:
   hanh@gmail.com
 • Hoàng Thị Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - KTCM khối 2
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0909000000
  • Email:
   luong@gmail.com
 • Đinh Hải Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - KTCM khối 3
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0900000000
  • Email:
   anh@gmail.com
 • Ngô Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - KTCM Tổ Văn Thể Mĩ
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Email:
   mai@gmail.com
 • Bùi Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - KTCM khối 4
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0909000000
  • Email:
   huong@gmail.com
 • Trần Hồng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - KTCM khối 5
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0900000000
  • Email:
   anh@gmail.com
 • Trần Tiến Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0900000000
  • Email:
   thanh@gmail.com
 • Đỗ Thị Kim Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0900000000
  • Email:
   khanh@gmail.com
 • Nguyễn Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0900000000
  • Email:
   thuy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Quế Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0900000000
  • Email:
   lam@gmail.com